This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
 
 

„NASZA NADZIEJA” – STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

STATUT

Opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07.04.1989r. „Prawo o Stowarzyszeniach” /Dz. U. NR 20 z 1989r./

 

Rozdział I

STATUT STOWARZYSZENIA

§ 1

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Nasza Nadzieja – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych” zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowa Ruda

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr. 79, poz. 885)
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z napisem „Nasza Nadzieja – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych” oraz emblematem i legitymacją członkowską.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

§ 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA

§ 5

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ograniczania społecznego wykluczenia w tym szczególnie osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin. Stowarzyszenie realizuje wyżej określony cel prowadząc działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
  1. Organizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze zdrowymi rówieśnikami,
  2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych sportowych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z Polski i z zagranicy,
  3. Zakładania i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno – terapeutycznych i ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami.,
  4. Organizowanie różnych form wypoczynku, letnich i zimowych obozów w kraju i za granicą dla dzieci, osób dorosłych i niepełnosprawnych,
  5. Organizowanie szkoleń, warsztatów edukacyjnych, seminarium, konferencji naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  6. Organizowanie masowych imprez integracyjnych o charakterze kulturalnym i sportowym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  7. Organizowanie pomocy materialnej na edukację dla uzdolnionych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  8. Organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych,
  9. Współpraca z placówkami oświatowymi prowadzącymi klasy integracyjne,
  10. Organizowanie pomocy w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
  11. Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
  12. Organizowanie pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej a szczególnie w przypadku potrzeby leczenia w kraju i zagranicą,
  13. Tworzenie zespołów wolontariuszy.
 2. Wyżej wymieniona działalność jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 6

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków,
 2. Dla wykonania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudnieni pracownicy,
 3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych,
 4. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku,
 5. Prowadzona powyżej działalność, może być odpłatna lub nieodpłatna na zasadach określonych w ustawie.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
  1. Osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie,
  2. Osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo lub siedzibę, jako członkowie wspierający,
  3. Osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo, jako członkowie honorowi.
 2. Ilekroć dalej jest mowa o członkostwie, to będzie to oznaczało członków zwykłych.

§ 8

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:
  1. Akceptacja celów i zadań zapisanych w Statucie Stowarzyszenia,
  2. Posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. Niekaralność na podstawie prawomocnych sądów karnych,
  4. Posiadanie dobrej opinii.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.
 3. Zarząd Główny prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

§ 9

 1. Członek Stowarzyszenia posiada prawo w szczególności:
  1. Uczestniczenia w posiedzeniach organów Stowarzyszenia,
  2. Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  3. Występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,
  4. Posługiwania się legitymacją członkowską Stowarzyszenia,
  5. Przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Księgi Uchwał Zarządu Głównego oraz Księgi Postanowień Prezesa.
 2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1. Współdziałanie w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
  2. Przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia,
  3. Terminowego płacenia składek członkowskich.

  § 10

  1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenie jest świadczenie stałej i bezinteresownej pomocy na jego rzecz.
  2. Decyzją w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.

  § 11

  1. Członek wspierający Stowarzyszenie posiada jedynie prawo do uczestnictwa z głosem doradczym, w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego lub Zebrania Członków.
  2. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.

  § 12

  1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących zasług na obszarze aktywności Stowarzyszenia.
  2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego, podejmuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd Główny.

  § 13

  1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwykłego, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.
  2. Członek honorowy nie może, bez odrębnego upoważnienia, podpisywać zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

  § 14

  1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
   1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia,
   2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia wyrokiem Sądu Koleżeńskiego,
   3. Skreślenia przez Zarząd Główny z listy członków,
   4. Śmierć członka.
  2. Członek zostaje skreślony z listy członków Stowarzyszenia w sytuacji:
   1. Rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
   2. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego.
  3. Członek może zostać skreślony z listy członków Stowarzyszenia w razie:
   1. Utraty zdolności do czynności prawnych,
   2. Nie uiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.
  4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa na mocy wyroku Sądu Koleżeńskiego zapadłego większością 2/3 głosów.
  5. Decyzję w przedmiocie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Zgromadzenie Ogólne na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

   

  Rozdział IV

  WŁADZE STOWARZYSZENIA

  § 15

  1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organa:
   1. zgromadzenia Ogólne,
   2. Zarząd
   3. Prezes
   4. Komisja Rewizyjna
  2. Organa wymienione w ust. 1 litera: b, c, d są wybierane i mają kadencyjny charakter,
  3. Kadencja Organów, o których mowa w ust. 2 trwa trzy lata i wygasa z chwilą przejścia przez Zgromadzenie Ogólne sprawozdań z ich działalności.
  4. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2 pełnią funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.

  § 16

  1. Organa wymienione w § 15 ust. 1 litera a, b i d mają charakter kolegialny.
  2. Organa kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał, zaś decyzje Prezesa są podejmowane w formie postanowienia.
  3. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy statutowo określonej liczby członków.
  4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga Gos przewodniczącego obrad.
  5. Organa kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.
  6. Regulaminy, o których mowa w ust. 5 opracowują przewodniczący organów.

  § 17

  1. Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.

  § 18

  1. Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia może być:
   1. Zwykłe
   2. Nadzwyczajne.
  2. Zgromadzenia Ogólne Stowarzyszenia zwołuje Prezes Stowarzyszenia w ciągu każdego kwartału roku kalendarzowego.
  3. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie Ogólne, Prezes zwołuje je ponownie w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, a nie dłuższym niż 2 miesiące.
  4. Na ponownie zwołanym Zgromadzeniu Ogólnym Członków uchwały mogą zapadać w obecności mniej niż połowa ogólnej liczby członków.
  5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków, zwołuje Prezes na pisemny wniosek Zarządu lub 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
  6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
  7. Wniosek, o którym mowa z ust. 5, powinien zawierać propozycję terminu, miejsca oraz porządku obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków.

  § 19

  1. Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Członków dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia oraz jego oddziałów.
  2. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 21 dni przed datą Zgromadzenia Ogólnego Członków.

  § 20

  1. Do zadań Zgromadzenia Ogólnego Członków należy w szczególności:
   1. Rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
   2. Wybór członków do organów Stowarzyszenia na następna kadencję,
   3. Uchwalenie wieloletnich programów prac Stowarzyszenia,
   4. Uchwalanie wieloletnich planów finansowych,
   5. Zatwierdzanie sprawozdań z funkcjonowania ich kierowników,
   6. Coroczne ustalanie składek członkowskich, ich wysokości,
   7. Rozstrzyganie odwołań od wyroku Sądu Koleżeńskiego,
   8. Zatwierdzanie emblematu i legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia,
   9. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
   10. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni,
   11. Podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem,
   12. Podejmowanie uchwały w przedmiocie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, spółki lub spółdzielni.
  2. Zgromadzenie ogólne członków może zająć się każdą sprawą nie zastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia.

  § 21

  1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, z uwzględnieniem § 24 ust.1 statutu.
  2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
  3. Członków Zarządu, powołuje oraz odwołuje Zgromadzenie Ogólne Członków.
  4. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, powołuje on w najbliższym swym czasie członka dodatkowego.

  § 22

  1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz deklaracji i programów działania przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Członków.
  2. Do zadań Zarządu należą w szczególności:
   1. Ogólna organizacja pracy Stowarzyszenia,
   2. Udzielanie Prezesowi upoważnienia do dokonywania zastrzeżonych z uwagi na wartość zobowiązania, czynności prawnych,
   3. Sporządzanie i zatwierdzanie rocznych bilansów oraz rocznych sprawozdań finansowych,
   4. Opracowywanie projektów wieloletnich planów finansowych,
   5. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności,
   6. Zatwierdzanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia,
   7. Powoływanie i likwidacja ośrodków rehabilitacyjno-terapeutycznych i placówek wsparcia dziennego Stowarzyszenia.

   § 23

   1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych i nadzwyczajnych.
   2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż dwa miesiące. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności stowarzyszenia.
   3. Zwołuje zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich jego członków z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Z kolei posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
   4. Wszelkie uchwały Zarządu wpisuje jego sekretarz do prowadzonej przez siebie Księgi Uchwał.

   § 24

   1. Prezes jest organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia. Dla ważności oświadczeń woli składanych przez Prezesa w imieniu Stowarzyszenia konieczny jest podpis innego członka Zarządu: Viceprezesa Stowarzyszenia lub skarbnika Stowarzyszenia.
   2. Podstawowym obowiązkiem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nią pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
   3. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
    1. Dokonywanie czynności prawnych i faktycznych,
    2. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy Stowarzyszenia,
    3. Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenia,
    4. Sporządzanie sprawozdania ze swojej działalności,
    5. Kierowanie pracami biura Stowarzyszenia,
    6. Występowanie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia,
    7. Nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
    8. Opiniowanie programu Stowarzyszenia.

    § 25

    1. Prezesa powołuje i odwołuje Zgromadzenie Ogólne Członków na okres kadencji.
    2. Prezes może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie kadencji tylko z ważnych powodów oraz za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Członków wyrażoną uchwałą.
    3. Zgromadzenie Ogólne Członków, po wyrażeniu zgody na rezygnację przez dotychczasowego Prezesa, wybiera na tym samym posiedzeniu nowego Prezesa.
    4. Zgromadzenie Ogólne Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, działając na wniosek Zarządu lub Komisji rewizyjnej.
    5. W wyjątkowych wypadkach Prezes może zostać zawieszony w swych funkcjach na mocy jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej, do czasu najbliższego Zgromadzenia Ogólnego Członków.
    6. W przypadku zawieszenia Prezesa Zgromadzenie Ogólne Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawieszenia.

    § 26

    1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym powołanym przez Zgromadzenie Ogólne Członków, spośród osób nie będących członkami innych organów Stowarzyszenia.
    2. Zadaniem Komisji rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia.
    3. Komisja Rewizyjna bada również:
     1. Przestrzeganie Statutu oraz wydawanych na jego podstawie regulaminów,
     2. Realizację programów działania Stowarzyszenia.
    4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
    5. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
    6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi prawnymi.
    7. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w terminie 14 dni od jej powołania.
    8. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.

    § 27

    1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku, a zwoływane są przez przewodniczącego.
    2. Dla wykonywania swoich zadań członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp w każdym czasie do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
    3. Komisja rewizyjna składa Zgromadzeniu Ogólnemu członków coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
    4. W sytuacji stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków.
    5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne, o którym mowa w ust. 4 Prezes zwołuje w ciągu 30 dni.

     

    Rozdział V

    MAJĄTEK

   § 28

   1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
   2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
    1. Pracy członków Stowarzyszenia,
    2. Okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
    3. Własnej działalności gospodarczej,
    4. Dochodów z majątku Stowarzyszenia,
    5. Darowizn, spadków, zapisów,
    6. Subwencji i dotacji,
    7. Zbiórek publicznych,
    8. Odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia.
   3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz na pokrycie jego koniecznych kosztów.
   4. Stowarzyszenie nie może:
    1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników orz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kuracji, zwanej dalej „osobami bliskimi”,
    2. Przekazać swój majątek na rzecz swoich członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
    3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
    4. Kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy ich osób bliskich.
   5. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
   6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

    

   Rozdział VI

   PRZEPISY KOŃCOWE

  § 29

  1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innym oraz zmiana statutu, wymagają uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności więcej niż połowy liczby członków Stowarzyszenia.
  2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym stowarzyszeniem lub zmiany Statutu nie może być podjęta na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Członków byli wcześniej o tym wniosku informowani.

  § 30

  1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
  2. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
   1. Przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
   2. Skład komisji likwidacyjnej,
   3. Podstawowe zasady likwidacji.
  3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu Stowarzyszenia.

  § 31

  1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi stowarzyszeniami lub wchodzić w związki stowarzyszeń.
  2. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeżeli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.

  § 32

  1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.
  2. Organem uprawnionym do dokonywania wykładni Statutu jest Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia, które podejmuje uchwałę w sprawie na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.
 
•Copyright © 2020 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZA NADZIEJA". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.•